مجله گلاید – شماره 2

متین فیروزی (سردبیر این شماره): گلاید یک که بیرون آمد انرژی مضاعفی گرفتیم ، دوستمان امیرحسین ، طراح گرافیکی کمکی بسیار به نتیجه نهایی کار کرد ؛ همچنین بانوان جامعه پروازی کمک های شایان توجهی به مجله کرده اند . گروهی با انگیزه و تحصیل کرده که به سرعت در حال پیشرفت اند . سازماندهی[…]

مجله گلاید – شماره 1

متین فیروزی (سردبیر این شماره):   گلاید یک گاه نامه است به همین سادگی .مانند مابقی جوانب زندگی و رسم نسل ما، از تعهد می ترسیم که بگوییم ماه به ماه یا حتی فصل به فصل شماره ای خواهیم داشت . گلاید تلاشی ست آماتوری از جانب گروهی که تجربه چاپ مجله ندارند و ادعایی[…]