مجله گلاید – شماره 1

متین فیروزی (سردبیر این شماره):   گلاید یک گاه نامه است به همین سادگی .مانند مابقی جوانب زندگی و رسم نسل ما، از تعهد می ترسیم که بگوییم ماه به ماه یا حتی فصل به فصل شماره ای خواهیم داشت . گلاید تلاشی ست آماتوری از جانب گروهی که تجربه چاپ مجله ندارند و ادعایی[…]