مجله گلاید – شماره 2

متین فیروزی (سردبیر این شماره): گلاید یک که بیرون آمد انرژی مضاعفی گرفتیم ، دوستمان امیرحسین ، طراح گرافیکی کمکی بسیار به نتیجه نهایی کار کرد ؛ همچنین بانوان جامعه پروازی کمک های شایان توجهی به مجله کرده اند . گروهی با انگیزه و تحصیل کرده که به سرعت در حال پیشرفت اند . سازماندهی[…]