فارس

در پهنه تاریخ، فارس یکی از کهن ترین مراکز تمدن بشــری و مرکز امپراطوری های ‫بزرگ هخامنشــیان و ساســانیان بوده اســت امپراطوری هایی که بیش از 1000 سال بر ‫جهان باســتان با قدرت و تســلط حکومت راندند پس از اسلام نیز سلســله هایی نظیر ‫آل بویــه، آل مظفــر، اتابکان فارس و زندیه این منطقه را به دلیل آب و هوای مناســب و ‫موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی و امکان دسترسی به نقاط مختلف کشور و بویژه منطقه ‫اســتراتژیک خلیج فارس، پایتخت خود قرار دادند آثار باســتانی و تاریخی زیادی در فارس ‫بــه جای مانده که هر کدام به عنوان میــراث جهانی ارزشهای خود را دارند و بازگوکننده ‫تاریخ اســتان، ایران و غرب آســیا هســتند و اکنون مردان و زنانی از سرزمین فارس آسمان این استان را قلمرو پرواز خود کرده و هم نشین عقاب ها شده اند سایت های پروازی استان فارس 1- سایت صدرا 2- سایت مرودشت